Work · August 25, 2023

รู้จักกับ งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ

รู้จักกับ งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ

งาน Council Jobs ที่อังกฤษเป็นการทำงานในหน่วยงานราชการท้องถิ่น (local government) ที่รับผิดชอบในการจัดการและบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและส่งเสริมความเจริญแก่ท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว

งาน Council คืองานของรัฐในประเทศอังกฤษหรือไม่

ใช่, งานในส่วนของ council ในประเทศอังกฤษเป็นงานทางราชการ Local Authority (government jobs) ซึ่งหมายถึงงานที่สังกัดกับหน่วยงานของรัฐหรือเทศบาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ งานใน council เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการท้องถิ่น (local government) ซึ่งจัดการกับเรื่องท้องถิ่นและเขตรับผิดชอบในเครือข่ายของประเทศอังกฤษ

ส่วนตัวเรามีโอกาสได้ทำงาน Council ในแผนกที่เกี่ยวข้องกับ Social Services (Children and family) ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทั้งกับองค์กร เพื่อนร่วมงาน เรามีความรู้สึกว่าบรรยากาศในการทำงานค่อนข้างที่จะผ่อนคลายและ positive มากๆ ได้ทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น NHS โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และยังได้เรียนรู้ถึงกฎหมายและกฎระเบียนข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้องาน ซึ่งจะบอกว่าเป็นงานที่ง่ายก็ไม่เชิงว่าอย่างนั้นซะทีเดียว

การทำงานให้กับ council ที่ประเทศอังกฤษสามารถมีหลายแบบ รวมถึงตำแหน่งงานต่างๆ เช่น:

  • Council Officer เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการกับบริการต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล เช่น บริหารจัดการกับการเก็บภาษี การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
  • Social Worker ทำงานในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสังคม รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษ
  • Planning Officer รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติแผนการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การอนุญาตก่อสร้าง การวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นต้น
  • Environmental Health Officer ดูแลการควบคุมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเขตรับผิดชอบ รวมถึงการตรวจสอบและดูแลเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพ
  • Education Officer ทำงานในส่วนของการศึกษาและการเรียนรู้ รวมถึงการจัดการกับโรงเรียนและโครงการการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับ council ในประเทศอังกฤษอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลด้วย ถ้าหากเพื่อนๆ สนใจก็สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ council ท้องถิ่นของตนเองเพื่อดูว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่ประกาศรับสมัครหากเรามีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องก็สามารถลองสมัครไปได้เลยค่ะ ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสดีๆ จากหลายในหน่วยงานของที่นี่งานแง่ของการสมัครและสัมภาษณ์งาน

งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ 1

งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ 1

งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ 1

งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ 1

งาน Council Jobs ที่ประเทศอังกฤษ 1