อาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพ ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

อาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพ ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ไปทำความรู้จักกับ อาชีพในโรงพยาบาล ชื่อเรียกของแต่ละตำแหน่งในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้าง ข้อมูลสำหรับใครที่กำลังมีความสนใจที่อยากทำงานด้าน Healthcare เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานให้เราได้รู้จักกับในแต่ละทำแหน่งในที่ทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

แพทย์ : Medical Physician

พยาบาล : Registered Nurse

ผู้ช่วยพยาบาล : Healthcare Assistant

ทันตแพทย์ : Dentist

สัตวแพทย์ : Veterinarian

นักเทคนิคการแพทย์ : Medical Technologist

เภสัชกร : Pharmacist

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม : Pharmacy Technician

นักรังสีการแพทย์ : Radiological Technologist

นักจิตวิทยาคลินิก : Clinical Psychologist

นักกายภาพบำบัด : Physiotherapist

ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด : Physical Therapist Assistant

นักจิตวิทยา : Psychologist

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อสาร : Speech Therapist

นักกิจกรรมบำบัด : Occupational Therapist

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก : Cardio-Thoracic Technologist

แพทย์แผนไทยประยุกต์ : Applied Thai Tradition Medical Practitioner

แพทย์แผนจีน : Traditional Chinese Medical Practitioner

นักวิทยาศาสตร์ : Scientist

นักวิชาการเวชสถิติ : Medical Statistician

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา : Audio-Visual Technical Officer

เจ้าหน้าที่วิจัย : Research Technical Officer

นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์ : Medical Scientist

ช่างทันตกรรม : Dental Technician

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม : Dental Assistant

นักกำหนดอาหาร : Dietician

นักให้คำปรึกษา เพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ : Rehabilitation Counselor

นักพัฒนาการเด็ก : Child Development Officer

นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ : Cardiac Sonographer

นักวิชาการรหัสโรค : Medical Coder

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล : Practical Nurse

นักวิชาการโภชนาการ : Nutritionist

ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ : Nutrition officer

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Medical Technician Assistant, Medical Science Technician

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค : Radiological Technician

อาชีพในโรงพยาบาล ด้านสุขภาพ ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

admin Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *